خانه آموزش خدماتی کردن خطوط – نحوه ، مراحل و شرایط انجام