خانه » آموزش ارسال پیامک ساده
by مفیدی فر

ارسال پیامک ساده

با انتخاب منوی ارسال پیامک و همچنین ارسال پیامک ساده، میتوانید بـا ثبت شماره های مقصد بصورت دستی یا انتخاب شـماره های موردنظـر از دفترچـه تلفن و نوشتن متـن موردنظـر و انتخـاب گزینـه « ارسـال» پیـام خـود را ارسـال نماییـد. در ایـن نـوع ارسـال امـکان ارسـال یک پیام تا هزار نفر (1000) امکانپذیر است.

ارسال در آینده نیز بـه شـما ایـن امـکان را مـی­دهـد تـا بـا تنظیـم روز و سـاعتی خـاص در آینـده، متـن خـود را دقیقـاً در تاریـخ و سـاعت مورد نظر، بصـورت خـودکار بـرای گیرنده/گیرنده هـای موردنظـر ارسـال نماییـد.

هنگام ارسال در آینده حتما میزان اعتبار پنل را چک نمایید. بدیهی است در صورتی که اعتبار شما از تعداد پیامک ارسالی (با احتساب تعداد واحد پیامک متن ارسالی/ یک یا چندتکه بودن پیام) کمتر باشد، پیام شما در تاریخ تنظیم‌شده ارسال نخواهد شد.