فهرست فرم‌های آسانک

دانلود فرم های مورد نیاز برای فعال سازی پنل ، شماره تلفن ، نمایندگی و سرویس های دیگر آسانک
فرم راهنمای استفاده از وب‌سرویس ارسال پیامک آسانک دانلود
فرم تعهدنامه تعریف شماره خدماتی دانلود
فرم درخواست پنل نمایندگی آسانک دانلود
فرم درخواست وب‌سرویس دانلود