فهرست فرم‌های آسانک

دانلود فرم های مورد نیاز برای فعال سازی پنل ، شماره تلفن ، نمایندگی و سرویس های دیگر آسانک
فرم راهنمای استفاده از وب‌سرویس ارسال پیامک آسانک دانلود
فرم تعهدنامه تعریف شماره خدماتی دانلود
فرم درخواست پنل نمایندگی آسانک دانلود
فرم درخواست وب‌سرویس دانلود
فرم درخواست سرشماره رایتل-حقوقی دانلود
فرم درخواست سرشماره رایتل-حقیقی دانلود