تبلیغات اپلیکیشنی

راهنمای فعال سازی تبلیغات اپلیکیشنی


آسانک این امکان را به متقاضیان تبلیغات اپلیکیشنی می دهد که با ثبت نام در سایت و ایجاد حساب کاربری، نسبت به تعریف کمپین جدید اقدام نموده و تبلیغ خود را بر روی اپلیکیشن های موجود در زیرساخت آسانک نمایش دهند.