شهادت امان حسن عسکری

پیامک پیش فرض شهادت امام حسن عسکری(ع)


ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) گروه آسانک جهت رفاه حال کاربران نمونه ای پیامک پیش فرض  و یا نمونه جهت تسلیت را به شرح زیر تقدیم می نماید:
به شهر سامره جان داده مظلوم
به عالم شرح مظلوميت او
زعمر کوتهش گرديده معلوم
ببار ای اشک امشب درعـزايش
که رفت از اين جهان با قلب مغموم
شهادت امام عسکـری (ع) تسليت باد
******************************************************************************************************************
آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی
دادنـد تــو را زهـر در ايـام جـوانی
جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی
شد کار محبـان زغمت مرثيه‌خـوانیی
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
ای در جگـر شيعه شررهای غم تو
ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو
با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو
خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
در عزای امام عسگری آيد زنای اهل دل
صد فغان همراه با شور و نوا يابن الحسن
آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم
خاک غم بر سر کنم زين ماجرا يابن الحسن
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
امام عسکرى از دارفانى ديده بسته
گرد ماتم بر رخ امام مهدى نشسته
گشته سامرا دوباره وداى غم
بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
مثل اجدات شدی مسموم از زهر جفا
شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی
شهر سر من را در ماتمت شد کربلا
مهديت پوشيده بر تن جامه ی نيلوفری
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
ای سراپا روح قرآن ای وجودت جان پاک
آخر از زهر جفا گرديده قلبت چاک چاک
پيکر نورانيت شد در جوانی زير خاک
ای جمالت مصطفايی ای جلالت حيدری
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
ای که در سن جوانی مثل گل پرپر شدی
کشته ی راه خدا و دين پيغمبر شدی
با وجود شيعيان بی ياور و بی ياور شدی
بر سرت آمد بلاها با تمام سروری
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
ديده گريان نشود روز جزا در محشر
هر که گريان به جهان بهر عزای تو بود
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
آمده بالين بابا گوهرِ درّدانه‌ای
بر سر و سينه زند در کنج غربت خانه‌ای
سوخته بال و پرش از غم وليکن ناتوان
دور شمعِ عسکری پر می‌زند پروانه‌ای
*****************************************************************************************************************************************************
مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسکرى
گيرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکرى
شد به سن کودکى فرزند دلبندش يتيم
گشت دُرّ اشک مهدى چلچراغ عسکرى
*****************************************************************************************************************************************************
پدری در دم مرگ است و به بالين پسرش
پسری اشک فشان است به حال پدرش
پدری جام شهادت به لبش بوسه زده
پسری سوخته از داغ مصيبت جگرش
*****************************************************************************************************************************************************
اى پاره قلب نبى و زاده زهرا
از آتش زهر ستم و کين جگرت سوخت
از داغ جهان سوزِ تو در دشت محبّت
چون لاله سوزان دل مهدى پسرت سوخت
شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
در جوانی رفت از دنيا امام عسکری
شد کوير دل از اين غم شعله زا يابن الحسن
اين مصيبت را زسوز سينه و با اشک و آه
تسليت گوئيم امشب بر شما يابن الحسن
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
شد عزای باب مظلومت بيا يابن الحسن
جان به قربان تو ای صاحب عزا يابن الحسن
امام عسکری مسموم شد از زهر بيداد و ستم
کز غمش سوزد دل اهل ولا يا بن الحسن
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
اى نخل رياض علوى برگ و برت سوخت
از آتش بيداد ز پا تا به سرت سوخت
اى يازدهم اختر پر نور ولايت
خورشيد ز هجر رخ همچون قمرت سوخت
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق
لاله سان شد قلب ما خونين ز داغ عسکرى
بس که اندوه فراوان ديد از جور خسان
شد لبالب از مى غم ها اياغ عسکرى
شهادت امام حسن عسکری(ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
وای از نگاه آقامون با اون چشای خسته
تو سامرا به ضريحِ بی گنبد و گلدسته
ما هم از اين غربت و غم آقا به سوز و سازيم
برا بقيع و سامرا يه روز حرم می‌سازيم
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
ای يازدهم امام شيعه
ای مفتخر از تو نامِ شيعه
بر سامره و حريمِ پاکت
بر مهدی تو سلامِ شيعه
شهادت امام حسن عسکری(ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
هشدار که ماتم عظيم است امروز
دلها همه با غصه نديم است امروز
بر صاحب عصر تسليت بايد داد
کان درّ گرانمايه يتيم است امروز
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
امروز عسکری به جهان ديده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است
آن حجت خدای، ز بيداد معتمد
پيوند زندگانی اش از هم گسسته است
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
داغ امام عسکری دلها را شکستـه
در ماتم بابای خود مهدی نشسته
گرد مصيبت چهره ی عالم گرفته
زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
شيعيان بر سر زنيد، شد عزای ديگری
کشته ی زهر جفا شد امام عسکری
از جفای معتمد، پر زخون دل ها شده
در عزای عسکری، سامره غوغا شده
شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند
ديده را ياد امام عسکری دريا کند
ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود
خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند
شهادت امام حسن عسکری(ع) تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
امشب که زمين و آسمان می گريد
از ماتم عسکری جهان می گريد
جا دارد اگر شيعه خون گريه کند
چون مهدی صاحب الزمان می گريد
سالروز پرپر شدن يازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود
خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند
*****************************************************************************************************************************************************
امروز عسکری به جهان ديده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است
*****************************************************************************************************************************************************
شهادت امام حسن عسکری عليه السلام
امشب که زمين و آسمان می گريد
از ماتم عسکری جهان می گريد
جا دارد اگر شيعه خون گريه کند
چون مهدی صاحب الزمان می گريد
سالروز پرپر شدن يازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، تسليت باد. . .
*****************************************************************************************************************************************************
کسى که “پارسايى” خوى او، و “بخشندگى” طبيعت او
و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسيار شوند. . .
شهادتش تسليت، التماس دعا
*****************************************************************************************************************************************************
هشدار که ماتم عظيم است امروز
دلها همه با غصه نديم است امروز
بر صاحب عصر تسليت بايد داد
کان درّ گرانمايه يتيم است امروز . . .
التماس دعا
*****************************************************************************************************************************************************
شيعيان بر سر زنيد، شد عزای ديگری
کشته ی زهر جفا شد امام عسکری
از جفای معتمد، پر زخون دل ها شده
در عزای عسکری، سامره غوغا شده
خدايا به حق يازدهمين امام مظلوم شيعيان فرج فرزند غائب غريبش را نزديک بگردان
*****************************************************************************************************************************************************
شهادت، عشق است
فرزند غايبش را سر سلامت بگوييد و باران اشکتان را در بی ‏شکيبی انتظار، بهانه سازيد . . .
*****************************************************************************************************************************************************
امروز عسکری به جهان ديده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است
آن حجت خدای، ز بيداد معتمد
پيوند زندگانی اش از هم گسسته است
شهادت يازدهمين امام شيعيان و نشستن گرد يتيمی
بر چهره ی مولايمان صاحب الزمان، تسليت باد . . .
*****************************************************************************************************************************************************
فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند
ديده را ياد امام عسکری دريا کند
ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود
خون دل جاری به رخ در مرگ آم مولا کند
*****************************************************************************************************************************************************
نه همين جای تو در سامره تنها باشد
که به دلهای محبان تو جای تو بود
*****************************************************************************************************************************************************
داغ امام عسـکری دلـهـا شکستـه
در ماتم بابای خود مهدی نشسته
گرد مصيبت چهره ی عالم گرفته
زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته . . .
*****************************************************************************************************************************************************
يا امام حسن عسکری
ديده گريان نشود روز جزا در محشر
هر که گريان به جهان بهر عزای تو بود . . .
*****************************************************************************************************************************************************
از زهر کينه کشتند امام عسگری را
از نو خزان نمودند، گلزار حيدری را . . .
*****************************************************************************************************************************************************
زهرا زند به سينه، دنبال آن جنازه
بعد از مه صفر شد، داغش دوباره تازه
هشتم ربيع الاول سالروز شهادت پدر امام زمان عجل الله فرجه
را خدمت فرزند غايب از نظرشان تسليت عرض می نماييم
*****************************************************************************************************************************************************
و امروز، روز توست؛ روز تشييع غريبانه تو بر بال فرشته ها،
روز رهايي تو از حصار «معتمد»ها.
*****************************************************************************************************************************************************
امام عسکری(ع):
دوستـى نيکـان به نيکـان ، ثـوابست بـراى نيکـان.
و دوستـى بـدان به نيکان ، فضيلت است براى نيکان،
و دشمنى بدان با نيکان ، زينت است بـراى نيکان،
و دشمنـى نيکـان بـا بـدان، رسـوايـى است بـراى بـدان. (تحف العقول، ص 487)
*****************************************************************************************************************************************************
نه همين جای تو در سامره تنها باشد
که به دلهای محبان تو جای تو بود
*****************************************************************************************************************************************************
شيعه را خاک غم بر سر می‏بايد و بازار دل،
تا ابد سياه‏پوش و آسمان دين را باران باران و اشک و اشک!
*****************************************************************************************************************************************************
بلبل از دوری گل تا سحر امشب به نواست
يا پسر بر سر بالين پـدر نوحـه گـر است
شهادت غريب سامره بر رهپويان حضرتش تسليت باد
*****************************************************************************************************************************************************
امام حسن عسکری(ع):
پـارسـاتـريـن مـردم کسـى است که در هنگـام شبهه تـوقف کنـد.
عابـدتـريـن مـردم کسـى است که واجبـات را انجـام دهـد.
زاهـد تـريـن مـردم کسـى است که حـرام را تـرک نمـايد.
کـوشنـده تـريـن مـردم کسـى است که گنـاهـان را رهـا سازد. (تحف العقول ،ص 489.)
*****************************************************************************************************************************************************
مگر حرمت را بر آسمان هفتم بنا کرده‏اند که اين همه ابر بارانی، بر شانه ما می‏گيرند؟
*****************************************************************************************************************************************************
وقتی امامی می‏رود، نيمه‏ای از عشق امتش را با خود به خاک می‏برد…